Ερωτήσεις από την Αγία Γραφή προς Δημιουργιστές

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα Αγία Γραφή Δημιουργισμός

Η Αγία Γραφή, είναι γεμάτη από μαρτυρίες υπέρ των Εξελικτών, και ΟΧΙ των Δημιουργιστών

Υποτίθεται ότι οι Δημιουργιστές πολεμούν την Εξέλιξη για να κρατήσουν τα "δίκια" της Αγίας Γραφής. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κρατούν τα δίκια της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, και ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται σωστά μόνο από την Εξελικτική Δημιουργία!

.

Με την ελπίδα ότι κάποιοι Δημιουργιστές θα καταλάβουν επιτέλους το λάθος τους, θα κάνουμε στη συνέχεια μια σειρά από ερωτήσεις, όχι για να μας απαντήσουν, (γιατί εμείς την απάντηση τη γνωρίζουμε καλά), αλλά για να καθίσουν να σκεφθούν πόσο τους έχει παροδηγήσει η προκατειλημμένη θεώρηση που έχουν για την Αγία Γραφή.

 

Αγαπητέ φίλε Δημιουργιστή.

Λες ότι υπερασπίζεις την Αγία Γραφή καταπολεμώντας την Εξέλιξη. Όμως...

 

1η Ερώτηση: Πώς εξηγείς το ότι ενώ κατά το χωρίο Γένεσις 1: 24-31, ο άνθρωπος πλάσθηκε «άρσεν και θήλυ» κατά την 6η Δημιουργική ημέρα, ενώ η Εύα πλάσθηκε στην 7η Δημιουργική ημέρα, κατά το Γένεσις 2: 1,2,21,22; Γιατί η Εύα πλάθεται ΜΕΣΑ στον Παράδεισο, δηλαδή στην 7η Σαββατιαία ημέρα κατάπαυσης του Θεού! Ποιες ΑΛΛΕΣ «θήλυ» έπλασε λοιπόν ο Θεός στην 6η ημέρα ΠΡΙΝ από την Εύα; Και ακόμα, πώς λέει ότι έπλασε «άρσεν και θήλυ» ΜΟΝΟ κατ’ εικόνα Του, ενώ τον Αδάμ και την Εύα τους έπλασε ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΙΝ; Δεν καταλαβαίνεις από αυτό ότι μιλάει για προαδαμιαίους; Διαφορετικά πιστεύεις έχουμε αντίφαση στην Αγία Γραφή; Βλέπεις ότι οι Δημιουργιστικές ερμηνείες οδηγούν σε αντιφάσεις το κείμενο της Αγίας Γραφής;

Τα χωρία:

"24 Και είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος. και εγένετο ούτως. 25 και εποίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένος, και τα κτήνη κατά γένος αυτών και πάντα τα ερπετά της γης κατά γένος αυτών. και είδεν ο Θεός, ότι καλά. 26 και είπεν ο Θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κατ‘ εικόνα ημετέραν και καθ‘ ομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί γης γης. 27 και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. 28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. 29 και είπεν ο Θεός· ιδού δέδωκα υμίν πάντα χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, ό εστιν επάνω πάσης της γης, και παν ξύλον, ό έχει εν εαυτω καρπόν σπέρματος σπορίμου, υμίν έσται εις βρώσιν· 30 και πάσι τοις θηρίοις της γης και πάσι τοις πετεινοίς του ουρανού και παντί ερπετω έρποντι επί της γης, ό έχει εν εαυτω ψυχήν ζωής, και πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν. και εγένετο ούτως. 31 και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα έκτη". (Γένεσις 1: 24-31)

"1 Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πας ο κόσμος αυτών. 2 και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη τα έργα αυτού, α εποίησε, και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ων εποίησε. 3 και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν· ότι εν αυτη κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού, ων ήρξατο ο Θεός ποιήσαι.… 21 και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ ‘ αυτής. 22 και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ". (Γένεσις 2: 1,2,21,22).

 

2η Ερώτηση: Γιατί ο Κάιν δεν συμπεριλαμβάνεται στη γεναλογία "των ανθρώπων", σύμφωνα με το χωρίο Γένεσις 5: 1; Δεν κατανοείς από αυτό, ότι η λέξη: "Αδάμ", σήμαινε επίσης έναν σαφώς διακεκριμένο λαό, από τους άλλους λαούς που ήδη υπήρχαν στον καιρό του Αδάμ και του Κάιν;

 

3η Ερώτηση: Με ποιους έφτιαχνε ΠΟΛΗ ο Κάιν; Αυτός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του; Τρεις και ο κούκος; Λέγεται αυτό «πόλη»; Δεν καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στον καιρό του Αδάμ και του Κάιν;

Και αν υποθέσεις ότι ο Κάιν δήθεν έζησε εκατοντάδες έτη, και οι απόγονοί του έγιναν πολλοί, πρέπει να εξηγήσεις για ποιο λόγο στις γενεαλογίες των εκατοντάδων ετών της Γένεσης, όλοι γεννούσαν 131 ετών! Κάτι που δείχνει ότι οι εκατοντάδες ετών, δεν είναι παρά ελλειπείς κατάλογοι όπου τα χρόνια διαιρέθηκαν, και δεν είναι πραγματικά! Και ότι ο Κάιν έζησε όσο ζουν και οι σημερινοί άνθρωποι. Προς τι λοιπόν η πόλη;

 Το χωρίο:

"17 Και έγνω Κάϊν την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκε τον Ενώχ. Και ην οικοδομών πόλιν και επωνόμασε την πόλιν επί τω ονόματι του υιού αυτού, Ενώχ" (Γένεσις 4: 17).

 

4η Ερώτηση: Γιατί ο Θεός έπλασε αλλού τον Αδάμ (αν τον έπλασε εκ του μηδενός όπως νομίζεις), και μετά τον έβαλε στον Παράδεισο, και δεν τον έπλασε κατ’ ευθείαν στον Παράδεισο;

Η λογική λέει, ότι αν τον έπλαθε κατ' ευθείαν όπως υποστηρίζει ο Δημιουργισμός, θα τον έπλαθε στον Παράδεισο. Γιατί τον έπλασε αλλού και ΜΕΤΑ τον έβαλε στον Παράδεισο; Μήπως γιατί γεννήθηκε από γονείς;

Το χωρίο:

«Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε» (Γένεσις 2: 8).

 

5η Ερώτηση: Αν όλη η γη μετείχε Παραδείσιας αφθαρσίας, τότε σε τι χρειαζόταν ο Παράδεισος; Δεν ήταν Παράδεισος όλη η γη; Μήπως λοιπόν ο Παράδεισος ήταν ΕΞΑΙΡΕΣΗ σε έναν φθαρτό κόσμο;

 

6η Ερώτηση: Αν τα δένδρα και τα ζώα πλάσθηκαν εξ’ αρχής σε όλη τη γη φυτοφάγα και ειρηνικά, και τα φυτά ομοίως ήταν μόνο καλά, τότε σε τι χρειαζόταν η ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ που έκανε ο Θεός στον Παράδεισο; Γιατί το χωρίο λέει:

 «19 και έπλασεν ο Θεός έτι εκ της γης πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και ήγαγεν αυτά προς τον Αδάμ, ιδείν τι καλέσει αυτά. και παν ό εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτω.» (Γένεσις 2: 19).

Μήπως πρόκειται για αναδημιουργία; Όχι μόνο επειδή λέει: «έτι», αλλά ακόμα επειδή εδώ ΠΑΝΤΑ τα ΘΗΡΙΑ  ανακατασκευάστηκαν. Γιατί ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΘΗΡΙΑ; Μήπως επειδή τα άλλα ήταν ήδη φυτοφάγα, ενώ τα θηρία σαρκοφάγα, και έπρεπε να διαμορφωθούν σε ειρηνικά ζώα του παραδείσου;

 

7η ερώτηση: Γιατί τα πτηνά πλάσθηκαν από τα ύδατα; Και γιατί τα ερπετά βγήκαν από τα ύδατα, αν αυτό δεν σημαίνει ότι εξελίχθηκαν από θαλάσσιους οργανισμούς; Και γιατί τα ζώα της 6ης ημέρας δεν έγιναν και αυτά από τα ύδατα, αλλά εκ της γης; Δεν δείχνει αυτό ότι στον Παράδεισο υπήρχαν ΜΟΝΟ ζώα εκ της γης, δηλαδή ζώα της 6ης ημέρας; Τότε γιατί ο Θεός έπλασε τα ζώα της 5ης ημέρας, αν δεν τα συναντούσε ο άνθρωπος και δεν είχαν εξελικτικό σκοπό; Βλέπεις σε τι αδιέξοδα οδηγεί ο δημιουργισμός που διαστρεβλώνει το νόημα της Αγίας Γραφής;

 Το χωρίο:

«20 Και είπεν ο Θεός· εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετόμενα επί της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. και εγένετο ούτως. 21 και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών, α εξήγαγε τα ύδατα κατά γένη αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος. και είδεν ο Θεός, ότι καλά.» (Γένεσις 1: 20,21).

Γνωρίζεις πόσο όμορφα ερμηνεύει αυτό το χωρίο η Εξελικτική Δημιουργία, με τα δεδομένα της επιστήμης;

 

8η Ερώτηση: Εφ’ όσον ο Θεός ευλόγησε τα ερπετά της 5ης ημέρας να γεμίσουν τη γη, γιατί δεν εκπληρώθηκε αυτή η ευλογία; Πήγε στράφι η ευλογία του Θεού; Αν κάθε ημέρα ήταν 24άωρη, τότε πότε πρόλαβαν τα ερπετά να γεμίσουν τις θάλασσες, κάτι που γνωρίζεις ότι ΔΕΝ έχει συμβεί; Και γιατί τελικά τη γη τη γέμισαν τα θηλαστικά; Και αν τα ερπετά ήταν να μη γεμίσουν τη γη, γιατί τελικά τα έπλασε; Πού είναι οι Δεινόσαυροι σήμερα; Γιατί ο άνθρωπος δεν τους γνώρισε, αν έγιναν γι' αυτόν;

Το χωρίο:

«21 και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών, α εξήγαγε τα ύδατα κατά γένη αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος. και είδεν ο Θεός, ότι καλά. 22 και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις, και τα πετεινά πληθυνέσθωσαν επί της γης. 23 και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα Πέμπτη… » (Γένεσις 1: 21-23).

Δες όμως πόσο ωραία εξηγούνται όλα με την Εξέλιξη: Τα κήτη τής Γενέσεως

 

9η Ερώτηση: Εφ’ όσον σύμφωνα με την Ορθόδοξη δογματική «άνθρωπος» ονομάζεται ΜΟΝΟ ο ζωντανός άνθρωπος. Αν το Γένεσις 2: 7 αναφερόταν σε βιολογικά νεκρό άνθρωπο, τότε γιατί λέει: «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν»;

Δηλαδή υπάρχει και νεκρή ψυχή; Βλέπεις ότι η ιδιότητα του ανθρώπου (άρα του ζωντανού βιολογικά) την είχε ήδη ο Αδάμ και χωρίς το εμφύσημα; Χώρια που κατά την Ορθόδοξη δογματική, το εμφύσημα ήταν η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΟΠΟΙΗΣΗ του Αγίου Πνεύματος, και ΟΧΙ η βιολογική, όπως αντορθόδοξα ισχυρίζονται οι Δημιουργιστές (Προτεστάντες και παρασυρμένοι από Προτεστάντες).

 

10η Ερώτηση: Γιατί ο Θεός έδωσε την εντολή του για φυτοφαγία στα ζώα την 6η ημέρα, ΜΕΤΑ τη δημιουργία του ανθρώπου, και ΟΧΙ κατά τις προηγούμενες; Δεν αντιτίθεται αυτό στις απόψεις σου περί δήθεν εξ' αρχής δημιουργίας ειρηνικών ζώων, σε όλο τον πλανήτη;

Το χωρίο:

«27 και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. 28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. 29 και είπεν ο Θεός· ιδού δέδωκα υμίν πάντα χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, ό εστιν επάνω πάσης της γης, και παν ξύλον, ό έχει εν εαυτω καρπόν σπέρματος σπορίμου, υμίν έσται εις βρώσιν· 30 και πάσι τοις θηρίοις της γης και πάσι τοις πετεινοίς του ουρανού και παντί ερπετω έρποντι επί της γης, ό έχει εν εαυτω ψυχήν ζωής, και πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν. και εγένετο ούτως. 31 και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα έκτη.» (Γένεσις 1: 27-31).

 

Αγαπητέ φίλε Δημιουργιστή

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ότι υπερασπίζεις την Αγία Γραφή. Στην πραγματικότητα όμως την υποβιβάζεις και την αρνείσαι. Και προωθείς τις ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ερμηνείες, που είναι αντίθετες και από την επιστήμη, και από την Αγία Γραφή.

Ως πότε θα σκανδαλίζεις τους απίστους που γνωρίζουν τα ντοκουμέντα της επιστήμης; Ως πότε θα τους στρέφεις ενάντια στη Θεόπνευστη Αγία Γραφή, για να διατηρείς εγωϊστικά τις απόψεις σου;