Πίνακας της Παλαιολιθικής εποχής

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Χρονολογήσεις

Παλαιολιθική, είναι η εποχή της αυγής της ανθρωπότητας

Η "Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Mondadori, που διανεμήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 με την εφημερίδα Ελεθεροτυπία της Κυριακής, στον 1ο της τόμο, στη σελίδα 12, έχει έναν πολύ κατατοπιστικό πίνακα για τη λίθινη εποχή.

.

Η προϊστορία υποδιαιρείται συνήθως σε μερικές μεγάλες εποχές, που αντιστοιχούν στους κυριότερους σταθμούς της διαδικασίας «ανθρωποποίησης». Ένας πρώτος διαχωρισμός προτάθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα από Δανούς αρχαιολόγος. Οι κυριότερες περίοδοι είναι τρεις: η Λίθινη, που αρχίζει με την κατασκευή των πρώτων λίθινων εργαλείων (2.500.000 χρόνια πριν) και ολοκληρώνεται με την κατάκτηση της μεταλλοτεχνίας (3000 Π.Χ.), η Εποχή του Χαλκού (25001200 π.Χ.) και η Εποχή του Σιδήρου.

Η προσεκτικότερη μελέτη των ευρημάτων των ανασκαφών, όμως, μας ανάγκασε να προχωρήσουμε σε μία περαιτέρω υποδιαίρεση της Λίθινης Εποχής: την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική (ή Επιπαλαιολιθική) και τη Νεολιθική.

Στην Παλαιολιθική, περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της εξελικτικής διαδρομής του ανθρώπου, ο οποίος ζει νομαδικά και βασίζει τη διατροφή του στο κυνήγι και την τροφοσυλλογή. Η πρώτη φάση αυτής της ιδιαίτερα μακράς περιόδου (Κατώτερη Παλαιολιθική) ξεκινά από την εμφάνιση του Homo Ηabilis και φτάνει έως τα πρώτα δείγματα του ανθρώπου του Νεάντερταλ (120.000 χρόνια πριν), όπου αρχίζει η Μέση Παλαιολιθική, η οποία ολοκληρώνεται με την επικρότηση του Homo Sapiens, 40.000 χρόνια πριν.

 

Η Ανώτερη Παλαιολιθική παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες στον υλικό πολιτισμό (συστηματική επεξεργασία του οστού, ως υλικού, και εξειδικευμένη λίθινη παραγωγή), αλλά και στον πνευματικό (εμφάνιση των πρώτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων). Η Μεσολιθική είναι μία μεταβατική εποχή και χαρακτηρίζεται από πολιτισμούς σε φάση μετάβασης από τις κοινότητες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών στους οικισμούς των πρώτων βοσκών και γεωργών της Νεολιθικής, όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει το νομαδισμό και αποκτά μόνιμη εγκατάσταση για να καλλιεργήσει τη γη και να ασχοληθεί με την εκτροφή ζώων. Παράλληλα με την επεξεργασία της πέτρας, ασκεί την κεραμική και την υφαντουργία, ενώ η διάρθρωση των ανθρώπινων ομάδων γίνεται πιο σύνθετη εξαιτίας της κατανομής της εργασίας, η οποία οδηγεί σε μία κοινωνική διαστρωμάτωση άγνωστη έως εκείνη την εποχή.

Θα πρέπει, πάντως, να τονίσουμε πως αυτοί οι χρονικοί διαχωρισμοί δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμοι, καθώς υπάρχουν εντελώς διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές και εξελικτικές φάσεις που έχουν παραληφθεί, όπως στην περίπτωση των πληθυσμών που βρίσκονται ακόμη σήμερα σε πρωτόγονη κατάσταση, επομένως γι' αυτούς η Παλαιολιθική εποχή δεν έχει ουσιαστικά λήξει.